UDLEJNING AF AFFUGTERTE OG VARMEBLÆSERE

Leje af affugter pr. døgn:

  • DFT HT 800, Cotes fra kr. 199,- (+ moms)
  • Heylo blæser fra kr. 120,- (+ moms)
 
 
Lejebetingelser:
Almindelige betingelser for leje af materiel pr. 01.03.2011.
 
1. Gyldighed:
Nærværende forretnings- og lejebetingelser er gældende for aftaler i Danmark. RØSVA Skadeservice/Dansk Fugtteknik benævnes i det følgende som ”Udlejer”.
 
2. Vejledning/rådgivning
Specifikationer i brochure, kataloger, hjemmeside etc. er vejledende og således ikke bindende for konkrete aftaler.
 
3. Lejebetingelser
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, finder nedenstående regler og de i vor prisliste angivne priser og retningslinjer anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Dansk Fugtteknik.
 
4. Lejemålets varighed:
Lejeperioden regnes fra og med den dag, materiellet forlader vores plads, til og med den dag materiellet afmeldes eller tilbageleveres på vor plads. Kl. 09.00 begynder en ny lejedag.

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ikke.

Minimumsleje 2 dage, dersom andet ikke er angivet i prislisten. Der regnes normalt med kalenderdage. Tilbehør, f. eks. slanger, kabler m.m., er ikke inkluderet, men betales særskilt. Al udlejning til private beregnes som kalenderdage. Lejet materiel kan ikke overtages til ejendom.

Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse, og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre/nedtage og afhente/afmontere materiellet for lejers regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (inkl. transport) skal betales af lejeren. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel, medmindre andet er anført i lejeaftalen. Afmelding af lejemål skal ske til den af afdeling, hvor materiellet er lejet.

Lejer kan ikke påregne at leje materiellet ud over den aftalte lejeperiode.

5. Ansvar og forpligtelser
Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Lejer erklærer ved sin underskrift på den indgåede kontrakt at have undersøgt, at materiellets tilstand og egenskaber ikke giver anledning til indsigelser.

Lejer påtager sig herefter enhver risiko i forbindelse med materiellets benyttelse.

Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af forkert behandling eller urigtige oplysninger eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.

Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det udlejede. Lejer har ikke ret til at hæve lejeaftalen, såfremt det lejede materiel senere måtte vise sig at være mangelfuldt eller ikke svarer til lejers forudsætninger.

RØSVA Skadeservice/Dansk Fugtteknik bestræber sig dog på efter anmodning at genlevere egnet materiel.

Lejer bærer risikoen og ansvaret for skade som følge af ukurant eller ukyndigt brug af det lejede. (RØSVA Skadeservice/Dansk Fugtteknik har alene tegnet maskinkaskoforsikring), og lejer skal selv sørge for en erhvervs- og produktansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab, der dækker det ansvar, lejere/brugere kan ifalde. Kopi af erhvervsansvarsforsikring kræves af RØSVA Skadeservice/Dansk Fugtteknik ved indgåelse af lejeaftale.

Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går udover det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer.

Lejer må ikke forestå reparation eller ændringer af materiellet.

Transportudgifter betales af lejeren.  Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til elektricitet og lignende.

Det lejede materiel afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen.

Efter at materiellet er modtaget laves et eftersyn, og eventuelle skader eller mangler som følge af overlast, forkert behandling eller lignende, som nødvendiggør reparation eller rengøring betales af lejeren iht. Udlejers prisliste.
 
6. Ejendomsret - fremleje

Materiellet forbliver Udlejer’s ejendom, og udlejer har til enhver tid ret til at besigtige det udlejede materiel. Materiellet må ikke fremlejes eller udlånes til andre uden skriftlig aftale med Udlejer.

Materiellet må ikke udføres af Danmark uden udlejers skriftlige samtykke.

7. Forsikring
Det påhviler lejeren at sikre behørig forsikring af materiellet i forbindelse med lejerens brug af det lejede. Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret på vor plads, samt under hele lejemålet, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening.  Enhver beskadigelse af det lejede, uanset årsag, samt tyveri skal erstattes af lejeren. Lejer brand- og tyveriforsikrer det lejede for egen regning. Endvidere har Lejer tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab. Lejer dokumenterer overfor Udlejer at præmien er betalt.

Vedrørende ansvar for det lejedes farlige egenskaber henvises til den til enhver tid gældende lov om produktansvar.

Omkostninger ved arbejdsstandsninger på grund af fejl eller havari af det lejede materiel betales af lejer.

8. Tilbud og priser
Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er excl. Moms og transport. Lejepriser fremgår af de til enhver tid gældende lejeprislister. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysninger, der afgives af udlejer, gælder nærværende "Almindelige betingelser for leje af materiel". Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 3 uger.

Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er vi - uden at dette pådrages os noget erstatningsansvar - berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer eller køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng.

Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. 

Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder vi os ret til afhentning af materiel.

I tilfælde af for sen betaling beregner udlejer rente med 2% pr. påbegyndt måned.

Udlejer beregner endvidere rykkergebyr med kr. 50,- pr. fremsendt rykkerskrivelse.

Udlejer beregner 3 måneders depositum svarende til 3 måneders leje.

8. Tvist
Eventuelle tvister i forbindelse med nærværende aftale afgøres efter dansk ret. Enhver af parterne kan således begære sagen indbragt for domstolene med Værneting ved Retten i Slagelse.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk Fugtteknik
Fabriksvej 6
4200 Slagelse
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
Døgnvagt
70 25 52 25
 
Administration
58 52 73 21