FORRETNINGSVILKÅR

23. september 2009
Disse generelle indkøbsbetingelser gælder med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. ORDRE og PRIS
Modtagelse af ordre skal altid ske med en underskrevet rekvisition fra Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik med et rekvisitionsnummer, navn på ordregiver hos Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik samt sagsnummer/adresse – med mindre andet er skriftligt aftalt.
De på ordren anførte priser er faste. Dog er sælger forpligtiget til, såfremt han nedsætter sine priser mellem ordre- og leveringsdagen, at fakturere til de laveste priser.

2. LEVERING
Levering skal ske på den dag, som er angivet i ordren. Uanset varerne fremkommer til leveringsstedet, anses varerne ikke for leveret, før Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik har inspiceret og testet disse, og konstateret at varerne er i aftalemæssig stand.
Følgeseddel skal være påført rekvisitionsnummer, sagsnummer/adresse samt ordregiver hos Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik.

3. FORSINKELSE
Ved forsinkelse, eller forventet forsinkelse, er sælger pligtig til omgående at give Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik skriftlig meddelelse herom.
Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik har herefter, med mindre der er tale om en force majeure omstændighed, ret til
a) - at fastholde købet. Såfremt Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik vælger at fastholde købet, kan Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik kræve bod svarende til 1,0 pct. af varens værdi pr. påbegyndt uge, hvormed leveringstiden overskrides, dog max .15 pct., eller
b) - at hæve købet ved skriftlig meddelelse til sælger uden ugrundet ophold.
Uanset om Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik vælger at fastholde eller hæve købet, har Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik ret til at kræve erstatning for konstateret tab i forbindelse med forsinkelsen.

4. KVANTITET
Afvigelse fra bestilt kvantum skal godkendes af Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik i hvert enkelt tilfælde.

5. KVALITET
Sælger må ikke afvige fra specifikationer uden Røsva Skadeservice | Dansk Fugttekniks skriftlige godkendelse.

6. BETALING
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage netto fra fakturadato. Faktura må tidligst fremsendes samtidig med varen. Ved anmærkning mod fakturaens indhold regnes betalingstiden fra dato for endelig overenskomst.
Faktura fremsendes med påført rekvisitionsnr. (ordrenummer), sagsnummer eller sagsadresse samt ordregiver hos Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik.

Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik forbeholder sig ret til at afvise enhver faktura, hvor ovenstående punkter ikke er overholdt.

7. REKLAMATION
Indenfor rimelig tid efter modtagelse undersøger Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik varen i.h.t. egne rutiner. Fejl eller mangler skal uden ugrundet ophold meddeles sælger.
Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik har herved ret til at hæve aftalen, returnere varen til sælger på dennes bekostning, samt kræve erstatning for opstået skade. Såfremt aftalen ikke hæves, har Røsva Skadeservice | Dansk fugtteknik ret til at kræve, at sælger leverer fejlfri erstatningsvarer, eller en prisreduktion svarende til fejlen eller manglen, samt kræve erstatning for opstået skade.
Betaling af varen indebærer ikke, at Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik afstår fra at fremsætte krav overfor sælger på grund af fejl eller mangler.

8. GARANTI
Med mindre andet er skriftligt aftalt, yder sælger 24 måneders garanti på varen regnet fra datoen for Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik accept af varen. Sælger bærer ansvaret for at varerne overholder miljømæssige krav samt andre myndigheds- og sikkerhedsmæssige regler, at varerne er i aftalemæssig stand, ydeevne/funktioner og anvendelighed er i overensstemmelse med forudsætningerne i ordren.

9. ANSVAR
Enhver begrænsning af sælgers ansvar for varen vil være ugyldig med mindre sådanne begrænsninger skriftligt er accepteret af Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik.

10. FORCE MAJEURE
Sælger og Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik er fritaget for at opfylde aftalens vilkår, såfremt de kan dokumentere, at de hindres deri af udefra kommende begivenheder, som de ikke burde have forudset, og som de ikke kan afværge.

11. INFORMATION/OFFENTLIGGØRELSE
Al reklame, artikler og/eller pressemeddelelser, hvor Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik nævnes med navn, skal på forhånd skriftligt godkendes af Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik.

12. TAVSHEDSPLIGT
Sælger forpligter sig til ikke at viderebringe fortrolig information, som modtages fra Røsva Skadeservice | Dansk Fugtteknik i tilknytning til denne bestilling. Sælger forpligter sig også til ikke at benytte information til andet end opfyldelse af sine forpligtelser.
Tavshedspligten skal gælde mindst tre (3) år fra det tidspunkt informationen modtages.

13. MILJØ
Sælger skal have en høj miljøbevidsthed, efterleve lovmæssige miljøregler, samt aktivt arbejde med udvikling af miljøforbedrende foranstaltninger. Sælger er ansvarlig for at eventuelle underleverandører ligeledes har en høj miljøbevidsthed samt efterlever miljøregler der er vedtaget ved lov.

14. BØRNEARBEJDE
Sælger og sælgers underleverandører er forpligtet til ikke at beskæftige børn under 15 år ved produktion af varer og tjeneste-ydelser. Jvf. FN’s
konventions om Barnets rettigheder, konkretiseret i ILO Konvention nr. 138, artikel 2, stk. 3.

15. AFGØRELSE AF TVISTER
Tvistigheder afgøres ved voldgiftskendelse efter dansk lovs regler om voldgift.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dansk Fugtteknik
Fabriksvej 6
4200 Slagelse
 
Fugtspørgsmål
70 26 52 25
 
Døgnvagt
70 25 52 25
 
Administration
58 52 73 21